0 vare(r)
0
0,00 DKK
Find fyrværkeri
 
Venligst bemærk - Ordre bestilling er ikke muligt i år 2021 ! Skyts.dk er pt. til salg. - Kontakt os for nærmere info.

Privatlivspolitik

Version: 20-08-18

1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

 
Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.
Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.
 

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 
Retail Denmark er dataansvarlig for følgende:
•skyts.dk
•hcaf.dk
•firmaaftalen.dk
•Fyrværkerifabrik.dk
•aLightshop.dk
 
Kontaktoplysninger:
Retail Denmark ApS
CVR. 27412793
Østergårdsparken 6
Ugelbølle
8410 Rønde


3. Databehandling sker på oplyst grundlag

 
Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.


4. Data vi behandler om dig

 
Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.
Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:
•Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb, herunder via cookies. Læs mere i pkt. 13 om cookies
•Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
•Køb via en af vores webshops
•Henvendelser til kundeservice
•Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
•Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
•Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
•Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
•Brugeradfærd mv. i forbindelse med brug af hjemmesider, der indsamles via cookies. Læs mere om kategorierne af data der behandles via cookies i pkt. 13.


5. Formålet med vores behandling af dine persondata

 
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Sådanne formål kan indbefatte:
•Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
•Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
•Administration af din relation til os
•Drift og optimering af vores hjemmesider
•Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
•Kundeservice og generel kommunikation med os
•Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os eller en af vores samarbejdsparter. Se pkt. 16
Du kan læse mere om grundlaget for vores behandling i pkt. 8 og 9


6. Udelukkende behandling af relevante data

 
Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.
Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.


7. Udelukkende behandling af nødvendige data

 
Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.
 

8. Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

 
Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor du i pkt. 11 kan finde grundlaget for en række forskellige behandlinger.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:
•Behandling af persondata på baggrund af cookies, når du besøger vores hjemmesider. Se også pkt. 13 om cookies.
•Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider eller webshops
•Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
•Udsendelse af nyhedsbreve
 

9. Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

9.1. Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb

Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik og cookiepolitikken.
Derudover anvender vores hjemmesider nødvendige cookies, der placeres uden dit samtykke i overensstemmelse med lovgivningen om cookies og med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6(f).
Se også pkt. 13 om cookies.

9.2. Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)(c)(d)(f). Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du modtage en mail med henvisning til nærværende privatlivspolitik.

9.3. Køb via webshops

Ved køb via en af vores webshops, hvor du oplyser kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, uden samtidig oprettelse af en bruger, finder privatlivspolitikken i handelsbetingelserne for webshoppen anvendelse på din afgivelse af oplysninger, der sker for at kunne gennemføre købet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)(c).

9.4. Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon: Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, og vi henviser til privatlivspolitikken på vores kundeservice-side, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)(c)(d)(f).
Via en af vores hjemmesider: Du bliver bedt om at acceptere privatlivspolitikken på vores kundeservice-side, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)(c)(f).

9.5. Køb i en af vores fysiske butikker

Eventuel indsamling af oplysninger i forbindelse med køb via betalingskort eller andet elektronisk betalingsmiddel foregår med samtidig anonymisering.

10. Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende. Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os her, hvis du er kunde for at få oplysningerne ændret.

Kontakt os her, hvis du er medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

11. Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet. - Vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder som angivet i pkt. 9.1-9.8.

11.1. Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb

Se afsnittet nedenfor om cookies, hvor du kan se de konkrete opbevaringsperioder.

11.2. Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejder, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede, hvilket vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit.

Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører os, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen.

11.3. Køb via webshops

Der henvises til handelsbetingelserne for den konkrete webshop

11.4. Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider eller webshops

Der henvises til privatlivspolitikken i betingelserne for den konkrete profil

11.5. Henvendelser til kundeservice

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen.

Opbevaringsperioden kan afhænge af henvendelsens karakter, herunder om oplysningerne opbevares som led i en reklamationssag, anvendelse af en produktgaranti, eller på andet retligt eller kontraktmæssigt grundlag.

11.6. Konkurrencer, events og lign.

Vi opbevarer dine persondata indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events og lign. så længe de er et formål med opbevaringen. Eksempelvis vil opbevaringsperioden for en konkurrence typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil det er gennemført.

11.7. Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale

Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, vil vi opbevare dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføringsmateriale, eller i henhold til det konkrete samtykke. Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplysninger indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke. Se også pkt. 16.

11.8. Cookies

I forhold til sletning af persondata indsamlet via cookies henvises til pkt. 13.

12. Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

13. Cookies

13.1. Hvad er cookies?

Som på næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få vores hjemmesider til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.

En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).
Vi opdeler cookies i følgende kategorier:
•Nødvendige
•Funktionelle
•Statistisk
•Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesiders anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.

13.2. Data vi behandler om dig på baggrund af cookies

Visse cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:
•et unikt ID
•tekniske oplysninger om din computer
•tablet eller mobiltelefon
•dit terminaludstyrs IP-adresse
•din geografiske placering
•hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik)
•information om transaktioner

13.3. Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata på baggrund af cookies til nedenstående formål.
Nødvendige cookies:
•Grundlæggende funktioner på hjemmesiderne
•Funktionelle, Statistik og Marketing cookies:
•Site analytics-cookies anvendes til tracking af, hvilke sider der besøges
•Kundeservice / Interaktions-cookies anvendes til at supportere henvendelser til kundeservice
•Social media-cookies anvendes til at dele / ”like” produkter
•Profilering / Personaliserings-cookies anvendes til at målrette indhold på siden til den besøgende
•Marketing-cookies anvendes til at promovere relevante produkter
•Video-cookies anvendes til at understøtte indhold (content) i form af visuelle produktguides og brugsvejledninger
Du kan læse mere om behandlingen af oplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:
•Indsamling og behandling af persondata på baggrund af Nødvendige cookies foretages med hjemmel i databeskyttelseslovens artikel 6(f), da indsamlingen er nødvendig for at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, og da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies. Du kan derfor ikke samtykke til placeringen af disse cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
•Indsamling og behandling af persondata via Funktionelle, Statistisk og Marketing cookies foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6(a) og 6(f), da indsamlingen sker dels på baggrund af dit samtykke til den pågældende cookiepolitik til vores placering af cookies, og dermed behandling af persondata, og dels for at optimere hjemmesiderne til gavn for dig.

13.4. Sletning af persondata indsamlet via cookies

Der henvises til cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

13.5. Videregivelse af persondata og overførsel til tredjelande

I forhold til videregivelse af persondata og overførsel til modtagere i tredjelande på baggrund af cookies henvises til pkt. 14 og 15.

14. Videregivelse af persondata

Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:
•Eksterne IT-leverandører, fx som led i drift og support ift. vores hjemmesider
•Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport og levering af varer fra webshops
•Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies på vores hjemmesider i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider
•Revisorer, advokater og andre rådgivere
•Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

15. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

15.1. Overførsel til tredjelande via cookies

Vi overfører persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS. Læs mere herom i cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

15.2. Overførsel til tredjelande, der ikke sker via cookies

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, uden at dette sker via cookies, fx når du handler via en af vores webshops, deltager i en konkurrence eller et event. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS, der ikke sker via cookies, samt grundlaget for overførslen, i handelsbetingelserne for den konkrete webshop, i konkurrencebetingelserne og i betingelserne for det pågældende event.

16. Nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale

I det følgende omtaler vi alle typer af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale under samlebetegnelsen ”nyhedsbreve”.
De hjemmesider, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve, kan ud fra de kategorier af persondata vi indsamler og forskelle i vores behandling, opdeles i to typer: ”webshops” og ”fysiske formater”.

16.1. Nyhedsbreve fra webshops

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med vores nyhedsbreve, som du på flere af vores webshops kan samtykke til modtagelse af.
Der vil blive linket direkte hertil fra samtykketeksten for det pågældende nyhedsbrev, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder, inden du giver dit samtykke.

16.1.1. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:
•Fremsendelse af mails (nyhedsbreve) med nyheder, markedsføring, kampagner, tilbud samt oplysninger om konkurrencer og events
•Administration af din relation til os som modtager af nyhedsbrevet
•Personalisering af nyhedsbrevene og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 16.1.7.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:
•Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)
•Opfyldelse af markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
•Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies på vores hjemmesider, til optimering af vores nyhedsbreve til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Se også pkt. 13 om cookies.
•Udsendelse af visse typer af nyhedsbreve uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Her vil henvendelsen i stedet blot indeholde et link til denne privatlivspolitik.

16.1.2. Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
•Navn
•Telefonnummer
•Mail
•Købshistorik fra webshops

16.1.3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine persondata til behandling hos vores leverandør af IT-systemet til håndtering af vores nyhedsbreve.

16.1.4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi videregiver eller overlader ikke dine persondata indsamlet i forbindelse med nyhedsbreve, herunder via cookies på vores hjemmesider til brug for nyhedsbrevet, til modtagere i tredjelande.

16.1.5. Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies på baggrund af dine besøg på en eller flere af vores hjemmesider.

16.1.6. Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst et nyhedsbrev fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til markedsføringslovgivningen i 2 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke til at sende dig markedsføring.

16.1.7. Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og nyhedsbreve til dig på baggrund af din adfærd på vores hjemmeside, og de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops samt ved tilmelding til et eller flere af vores nyhedsbreve.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

16.1.8. Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

16.1.9. Dine rettigheder

Der henvises til pkt. 17.

16.2. Nyhedsbreve fra fysiske formater

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med vores nyhedsbreve, som du på flere af vores fysiske formaters hjemmesider kan samtykke til modtagelse af. Der vil blive linket direkte hertil fra samtykketeksten for det pågældende nyhedsbrev, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder, inden du giver dit samtykke.

16.2.1. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

•Fremsendelse af mails (nyhedsbreve) med nyheder, markedsføring, kampagner, tilbud samt oplysninger om konkurrencer og events

•Administration af din relation til os som modtager af nyhedsbrevet

•Personalisering af nyhedsbrevene og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 16.1.7.

•Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

•Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)

•Opfyldelse af markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)

•Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies på vores hjemmesider, til optimering af vores nyhedsbreve til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f). Se også pkt. 13 om cookies.

16.2.2. Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

•Navn

•Telefonnummer

•Mail

16.2.3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine persondata til behandling hos vores leverandør af IT-systemet til håndtering af vores nyhedsbreve.

16.2.4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi videregiver eller overlader ikke dine persondata indsamlet i forbindelse med nyhedsbreve, herunder via cookies på vores hjemmesider til brug for nyhedsbrevet, til modtagere i tredjelande.

16.2.5. Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies på baggrund af dine besøg på en eller flere af vores hjemmesider.

16.2.6. Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst et nyhedsbrev fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til markedsføringslovgivningen i 2 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke til at sende dig markedsføring.

16.2.7. Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores nyhedsbreve til dig på baggrund af de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet og din adfærd på vores hjemmesider.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering, hvorefter vi ophører med at profilere dig som anført og sletter de indsamlede data om dig.

16.2.8. Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

16.2.9. Dine rettigheder

Der henvises til pkt. 17.

17. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os. Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat, og vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, så kontakt os.

17.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

17.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

17.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

17.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

17.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

17.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

17.7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Fri fragt v/ køb over 1000,-
Fragt fra 150,- i Danmark*
Fuld returret i 14 dage
★★★★★
Trustpilot Fremragende